Točka zapisnika

5.  Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa – I. obravnava

KATARINA AMBROŽIČ je podala uvodno obrazložitev. SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru prejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da odlok sprejme.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v I. obravnavi. H glasovanju se je prijavilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan odlok v I. obravnavi sprejet.

Predsedujoči je predlagal sprejem sklepa, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.

ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predlagal glasovanje v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa v II. obravnavi sprejet.

Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (I. obravnava)
Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (glasovanje o sprejemu po hitrem postopku)
Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (II. obravnava)