Točka zapisnika

6.  Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba  d.o.o. Ajdovščina

JANEZ FURLAN je podal uvodno obrazložitev. KATJA MUŽINA je povedala, da so na odboru prejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da odlok sprejme.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v I. obravnavi. H glasovanju se je prijavilo 21 svetnikov. ZA je glasovalo 21 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan odlok v I. obravnavi sprejet.

Izveden je bil 10 minutni odmor.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (I. obravnava)