Točka zapisnika

7.  Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina

IRENA RASPOR in dr. MOJCA FOŠKI so podale uvodno obrazložitev.

KAZIMIR ČEBRON je povedal, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje, in predlagajo občinskemu svetu, da odlok sprejme. Zelo dobrodošel je tudi zamik veljavnosti.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je sedaj že predsednik odbora omenil, da se predlaga, da odlok prične veljati 1. 2.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da bodo blizu svetovnega rekorda pri sprejemanju tega odloka. Nesprejemljivo je, da se sprejema tako dolgo, saj v drugih občinah to teče npr. Bovec in Ljubljana. Ni pa ugotavljal, kdo je kriv. Datum veljavnosti - če se da, bi predlagal, da se podaljša še za en mesec, ker ve, da se še intenzivno delajo načrti. Tako bodo uspeli premostili čas in bodo imeli možnost priti do gradbenega dovoljenja, ki ga po tem planu ne bo možno. Člani OS, ki ste prišli v tem mandatu, resnično niste imeli možnosti, da bi o tej tematiki kaj rekli. Javna razgrnitev je bila namreč 2014. Zanima ga, kakšen je po tem OPNju status dispozicij? Do sedaj je občina marsikaj reševala na ta način, ker so bile sprejemljive in so v veljavi. Dispozicije so bile za več hiš v nekem strnjenem območju. Lastniki, ki se pripravljajo na zidavo, so velikokrat vlagali v infrastrukturo, poti, elektriko… Lahko so zgrajeni 2 hiši, ampak zemljišča so dali vsi, ker so mislili, da bodo lahko zidali. Kaj se bo zgodilo, če bodo občani ugotovili, da jih je občina na nek način opeharila? Ali bodo po sprejemu tega OPN imeli še vedno 2 OPN-ja - današnjega in tistega, ki so ga zadnjič sprejeli in rekli, da se iz Občine Vipava uveljavlja tudi v Občini Ajdovščina? Dva je težko imeti, to mu morajo odgovoriti. Ali bodo morali tisto, kar so zadnjič sprejeli, preklicati, ali je zajeto tudi tukaj? Če je, potem imajo že veljavni OPN za tam, če pa ni, bodo imeli 2 OPN-ja. Tunela Idrija ni več tukaj, pa imajo 5000 eur planiranih v proračunu. V 21. členu so napisali, da je celotno območje občine prekrito z omrežjem čiste izvirske vode. To ne drži, ker je treba govoriti o javnem omrežju in tega povsod pač ni. Rad bi vedel, koliko nas je do sedaj stala priprava tega dokumenta. Če so začeli 2006 in do 2021, bodo lahko zbrali stroške. Ta odgovor lahko dajo svetnikom na naslednjo sejo pod točko informacije.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je bilo v obdobju zadnjih 6. letih dajanje novih pobud na ta plan zamrznjeno. V tem času nihče ni imel vpliva, zgolj soglasodajalci. Glede veljavnosti odloka se bodo odločili na koncu, da vidijo kaka bo razprava. Glede stroškov jim bodo pripravili odgovor.

IRENA RASPOR je pojasnila, da je toliko časa trajala priprava OPN-ja, ker so bili v predhodnih fazah planirani obsežni posegi na kmetijska zemljišča. To je bil tudi ključni razlog, da so bile negativne smernice ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, in da je posledično bilo okoljsko poročilo negativno. To je v tedanjem času pomenilo, da občina ni mogla postopka nadaljevati. Občina je nekajkrat zmanjšala predvidene širitve, vendar je ministrstvo za kmetijstvo zavzelo končno stališče, da OPN-ja ne bo več pregledovalo, dokler ne bodo upoštevane njihove smernice, zakonodaja in ustava. S tem načinom bi lahko postopek trajal tudi nadaljnjih 20 let. Dokler ni prišlo do »streznitve« oz. bistvenega krčenja predlaganih širitev stavbnih zemljišč na kmetijska, postopka ni bilo možno nadaljevati. Sprejeta je bila tudi sprememba zakona o prostorskem načrtovanju, ki je omogočila nadaljevanje postopka brez pridobljenih pozitivnih smernic nosilcev urejanja prostora, zato je občina lahko s postopkom nadaljevala. Dispozicije pozidave so bile sprejete namesto občinskih podrobnih načrtov za večja območja nezazidanih stavbnih zemljišč. Glavni problem dispozicij je, da se je omogočila gradnja navadno ene ali dveh stanovanjskih hiš, stavbna zemljišča pa so ostala le delno ali sploh niso komunalno opremljena. Tudi v predlaganem OPN-ju so območja, kjer so predvideni občinski podrobni prostorski načrti, vendar jih je zelo malo. To so večja območja, ki niso komunalno opremljena, in bo potreben še en bolj podroben prostorski akt. Sprejete dispozicije so v OPN-ju zajete kot podlaga za parcelacijo stavbnih zemljišč, predvsem za potek javne infrastrukture, kar je tudi osnovni namen dispozicij. Glede vprašanja o dveh OPN-ih je v obrazložitvi navedeno, da ta zemljišča niso bila zajeta v postopek predlaganega OPN. Če bi želeli vključiti zemljišča, ki so prešla iz Občine Vipava, bi se morali vrniti na začetek postopka OPN oz. par let nazaj. To je težavna zgodba prostorskega načrtovanja, kjer že sam zakonsko predpisan postopek priprave traja več let, če pa je potrebna še celovita presoja vplivov na okolje, se postopek še bistveno podaljša. Že po samem gradivu se vidi, koliko dokumentov je potrebnih, da se OPN lahko sprejme, ob dejstvu, da se pravila pri nosilcih prostorskega planiranja stalno spreminjajo. Poleg tega niso izdelane strokovne podlage, ki bi jih morala izdelati ministrstva in so podlaga za pripravo OPN. Glede določb o vodnih virih je v nadaljevanju navedeno, da ima več naselij vaške vodovode, ki se napajajo iz lokalnih vodnih virov. V prihodnjih spremembah in dopolnitvah OPN se bodo sedanje nejasne določbe popravile.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da ne ve, ali ni razumel ali mu niso odgovorili. Ali je možno, da bodo imeli z današnjim dnem v občini dva OPN-ja?

IRENA RASPOR je ponovila, da tista zemljišča, ki so bila pridobljena od Občine Vipave, niso bila nikoli vodena v postopku OPN, ker so bila pridobljena šele leta 2018. Pred tem časom je bilo območje občine manjše in ni bilo možno planirati v sosednji občini. Ker to območje ni bilo vključeno v postopek OPN in ni bilo javno razgrnjeno v postopku priprave OPN, ne more postati sestavni del predlaganega OPN-ja. Če bi ga sedaj vključili, bi lahko tvegali neustavnost OPN-ja. Tako bo občina imele dva veljavna OPN-ja. Na nekaj parcelah bodo veljala določila odloka OPN Občine Vipava.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je prebral OPN Vipava in piše, da OPN velja za območje občine Vipava. Mi pa pravimo, da za tisti del, 3 njive in 2 dvorišči, velja za Občino Ajdovščina.

IRENA RASPOR je odgovorila, da zakonodajalec v času sprejema zakona ni predvidel vseh posledic, ki bodo nastale zaradi sprememb meja občin. Očina je za razrešitev problema sledila predlogu ministrstva: predlagala je prevzem prostorskih aktov Občine Vipava na tem območju in v prihodnjih spremembah in dopolnitvah OPN bo ta zemljišča vključila v OPN Občine Ajdovščina.

MIHA KAPELJ je rekel, da je bilo ogromno prošenj občanov za zamenjavo kmetijskega v stavbno zemljišče, oz. tudi obratno. Pravilo naj bi bilo 1:1. Ali so menjali 1:1, kako so zbirali, komu bodo to dali, in če tega niso naredili, zakaj niso, če možnost obstaja?

TADEJ BEOČANIN je komentiral, da je to rekel zelo poenostavljeno, vendar so v osnovi sledili temu, čeprav spreminjajo neto več površin iz kmetijskega v stavbno, kot obratno. To je tudi posledica avtoceste, ki gre čez občino. S tem argumentom so intenzivno delali. Maksimalno so se potrudili za vsak posamezen primer. Ministrstvo je dalo jasno vedeti, katera zemljišča so lahko predmet pogovorov in katera ne. V občini imajo veliko večino zemljišč opredeljenih kot najboljša kmetijska zemljišča. To ni nujno slabo, vendar si ljudje iščejo rešitev za bivanje. Prvi odziv Ministrstva za kmetijstvo je bil, da so vse spremembe iz kmetijskega v stavbne letele ven. Maksimalno so se morali truditi, da so čim več pobud uvrstili. Niso ločevali, na katerih bodo več delali, na katerih manj, razen kjer je bil javni interes in je občina ali RS lastnica zemljišč. Tiste so posebej izpostavljali, da so pridobili možnost stavbnega, pri ostalih so se trudili maksimalno. Kljub temu je ogromno pobud ostalo izven. Nekatere imajo strokovno podlago, nekatere so mejne in bi po naši presoji oz. presoji pripravljavca lahko bile uvrščene, pa je ministrstvo odklonilo. Posredovali so ogromno pojasnil in za vsak primer, za katerega so se bili pripravljeni pogajati, so se maksimalno trudili.

MIHA KAPELJ je vprašal, če je bilo doseženo razmerje 1 : 1?

TADEJ BEOČANIN je dejal, da je kvota v plus stavbnim zemljiščem.

MIHA KAPELJ je ugotavljal, da jih je vseeno ostalo toliko brez. Predlagal je, da tistim, ki niso dobili, napišejo en dopis, zakaj niso dobili, saj čakajo že 15 let. Verjetno jih je 500 takih.

IRENA RASPOR je rekla, da so leta 2016 ali 2017 vsem pobudnikom pisali. Za nekatere se je jasno vedelo, da bodo zavrnjeni, pri nekaterih je bil izid neznan.

IVAN KRAŠNA je vprašal, kako velike so te površine, ki so šle ven ali noter?

MOJCA FOŠKI je rekla, da na pamet ne ve, vendar je šlo v prid stavbnih zemljišč.

IRENA RASPOR je rekla, da jim podatke lahko pripravi za naslednjo sejo. Poudarila je, da se uspešnost OPN-ja ne more in ne bo moglo meriti s širitvami stavbnih zemljišč. Pravkar je bil sprejet nov zakon o urejanju prostora - ZUreP-3 in v pripravi je sprememba Zakona o kmetijskih zemljiščih. Oba zakona se medsebojno prepletata in dopolnjujeta, širitev stavbnih zemljišč pa je po obeh zelo omejena in skoraj prepovedana. V pripravi je izdelava evidence nezazidanih stavbnih zemljišč, ki je zakonsko predpisana in bo javno razgrnjena. Na osnutek evidence bodo lastniki zemljišč lahko podali svoje pripombe in občinski svet bo moral sprejeti stališča do pripomb. Iz končnega elaborata bo razvidno, koliko je nezazidanih stavbnih zemljišč v občini in kakšno je stanje komunalne opremljenosti teh zemljišč.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da ta projekt že nastaja oz. je že del popravljanja tega akta. To bo ena od strokovnih podlag, ki jo bodo uporabljali pri delu naprej.

MITJA TRIPKOVIĆ je podprl predlog za podaljšanje roka vsaj še za 1 mesec. Za pripravo odloka so porabili 15 let in torej brez slabe vesti rok podaljšajo. Poleg tega je problem, ker manjka projektantov, pa tudi javnih uslužbencev je manj oz. je še več bolniške odsotnosti zaradi vovida. Težje je izvajati projekte.

BRUNA KASTELIC je rekla, da tudi podpira predlog za podaljšanje, ker so stvari nedokončane. Upravna enota je zasuta s stvarmi in jim en mesec veliko pomeni. Na odborih so veliko govorili o 3. mesecih.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku s popravkom, da je začetek veljavnosti 1. 3. 2022. Datum 1. 2. so sicer oblikovali v pogovorih s tistimi, ki so na občini urejali zadeve, vendar zamik na 1. 3. ne bo škodil.

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina s popravkom začetka veljavnosti 1. 3. 2022 sprejet. Zahvalil se je pripravljavcem, saj je bilo vloženega ogromnega dela

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina (OPN)