Točka zapisnika

8.  Letni program izobraževanj odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022;

EVA MERMOLJA je podala uvodno obrazložitev. SUZANA KRAŠNA je povedala, da so na odboru sprejeli pozitivno mnenje in predlagajo občinskemu svetu, da program sprejme.

ALOJZ KLEMENČIČ je prosil, da dobijo način, da ponudijo roko starejšim ljudem na vasi tudi tam, kjer so krajevne oblasti neaktivne. V nekaterih KS nikoli niso bili. Prosil je, da dobijo način, da bi bili aktivni na vasi.

EVA MERMOLJA je rekla, da so bili na en ali drug način prisotni v vseh vaseh. Prizadevali si bodo, da pridejo v vse KS, pač v okviru možnosti, ki jih letni program ima. V končni fazi je to tudi njihov interes.

TADEJ BEOČANIN je dodal, da je bil poziv v tem smislu, da pridejo tudi tja, kjer predsednik KS nima interesa.

ANGEL VIDMAR je rekel, da je vesel, da so popravili, kar je rekel na odboru - materialni stroški in storitev. Program je v 85 % isti, kot lani. Pričakoval je, da bo predsednica podala širše poročilo, kaj se je dogajalo na odboru, ker tisti, ki niso člani, ne vedo, kako se dogovarjajo. Za vas je mišljeno, da so projekti za vasi, ki jih je treba približati krajanom na različnih koncih.

BRUNA KASTELIC je vprašala glede pohodov po vaseh, saj so se kar prijeli in dobro obiskani. Obveščajo jo, da tega vaškega promotorja ni več in se morajo sami organizirati. Ali je zmanjkalo sredstev, ali zakaj ga ni več, ker je škoda, da prekinejo z dobro prakso?

EVA MERMOLJA je rekla, da je to sedaj njena prva informacija. Drugače so tudi spremenili organizacijo dogodkov, saj so se povezali s planinskim društvom in skupaj z njimi organizirajo pohod zaradi zagotavljanja večje varnosti (oni imajo strokovne ljudi), in potrebovali so zunanjega izvajalca.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu: »Sprejme se Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022, s katerim so določeni programi, ki se financirajo iz sredstev proračuna Občine Ajdovščina. Za izvedbo programa se Ljudski univerzi Ajdovščina v letu 2022 zagotovi 71.000,00 €. »

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Letni program izobraževanj odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022 sprejet.

Sprejme se Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022, s katerim so določeni programi, ki se financirajo iz sredstev proračuna Občine Ajdovščina. Za izvedbo programa se Ljudski univerzi Ajdovščina v letu 2022 zagotovi 71.000,00 €.