Točka zapisnika

9.  Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2022

ERIKA ZAVNIK je podala uvodno obrazložitev. SUZANA KRAŠNA je povedala, da je bil na odboru prisoten tudi direktor Zavoda za šport. Po burni razpravi so na odboru sprejeli pozitivno mnenje in predlagajo občinskemu svetu, da program sprejme.

ANGEL VIDMAR je dejal, da je bila razprava burna zato, ker mora vodenje seje delavnega telesa potekati po enakem procesu, kot delo na občinskem svetu. Ta program športa je 99,9 % prepisan iz lanskega leta, razen investicije in gimnastična dvorana. Kaj bi bilo, če bi športna zveza dala negativno mnenje. Velika sredstva so namenjena za šport - 2,5 mio. z investicijami. V programu je za obnovo igrišč po KS 10.000 eur, za Zavod za šport 0,5 mio. Potem KS rečejo, da se morajo tržno obnašati. V Lokavcu se, saj odklepa in zaklepa dvorano tudi sobote in nedelje, da pokrijejo stroške. Subvencionirana ura je 10,37 eur in je taka že 10 let. V Vipavi je najem športne dvorane v vojašnici JPV 28,20 eur, v škofijski gimnaziji pa 50 eur/h. Za 10,30 bo v Lokavcu gorela 1 vrsta reflektorjev, v WC ne bo toaletnega papirja, garderobe in tuši bodo zaprti. Dobili so račun za 200 eur za elektriko, 800 za ogrevanje. Te stvari niso preproste, posebno ne za tiste, ki upravljajo malo večje dvorane. Na odboru so ga prepričevali, da itak ne more biti drugače, ker so zneski zajeti v proračunu. Glasoval je proti sprejemu programa, ker bi te stvari lahko uredili malo drugače. Tista društva, ki se prijavljajo na občinske razpise, imajo pogodbo o sofinanciranju. Društvom, ki ne plačajo, občina lahko odtrga od sredstev dotacij, za dvorano v KS pa pridejo računi vsak mesec.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je del svetnikove razprave povezan s strategijo športa, ki je v pripravi, del pa s tem programom. Kot je ugotovil, je forma predpisana in ni drugega, kot da ga sprejmejo. Enak je iz razloga, ker se ohranja tak program, kot je bil v preteklem letu. Razume pa to neenakost med zavodom in KS, ki upravljate z dvoranami. Na tem področju bo treba narediti širši razmislek. Športna stran bo želela čim nižje cene, upravljalci dvoran pa vsaj pokrite stroške. Ceniki so povezani s splošnimi, modificiranih za zavode pa še niso uspeli pripraviti. Do konca mandata teh cenikov po KS ne bodo odpirali. Razume pa pomisleke.

DAVID KOREN je povedal, da je pregledal programe od leta 2019 dalje in je bil bolj pozoren na investicije v športni park Pale. Skupno bo investirano skoraj 700.000 eur za tekoče in inv. vzdrževanje parka, prenovo garaž, urejanje tunela za lokostrelce, izgradnja prostora za pranje koles, komunalnih priključkov in skate parka. Razen prostora za pranje koles in skate parka, ki se bo urejal tudi drugo leto, ostalih sprememb ne opazi. Prosi za obrazložitev, v katere stvari se je dejansko investiralo.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da v nobene, ker so bili projekti kasneje umaknjeni iz proračuna. V nekaterih primerih (tuneli) se ni našlo tehnične rešitve, drugo so bile podražitev – tankovske garaže. Za investicije, ki so sedaj predvidene, upa da bodo izvedene. Lahko pa se zgodi, da se zamaknejo, sploh tiste, kjer je predviden samo začetek del.

JOŽKO PREMRN je rekel, da letni program morajo gledati iz tega vidika športa in rekreacije. Če imajo dvorane, morajo vedeti, da bo sledilo vzdrževanje. Gradijo jih za uporabnike, zato morajo skrbeti, da so čim bolj izkoriščene. Če bodo dvignili najemnino, bo manj uporabnikov in posledično zopet manj sredstev. Pred investicijo morajo vedeti, ali to potrebujejo ali ne. Spodbujati morajo ukvarjanje s športom in ti stroški bi morali biti na račun proračuna. V tem smislu bi morali peljati.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o programu.

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 16, PROTI 5 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2022 sprejet.

Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2022