Točka zapisnika

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 24. redne seje

Predsedujoči je odprl razpravo o zapisniku in poročilu.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o zapisniku 24. seje.

H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o poročilu o izvajanju sklepov 24. redne seje.

ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je poročilo sprejeto.

Potrditev zapisnika 24. redne seje
Potrditev poročila o izvajanju sklepov 24. redne seje