Točka zapisnika

5.      Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka

KATARINA AMBROŽIČ je podala uvodno obrazložitev.

ANGEL VIDMAR je povedal, da so odlok na odboru obravnavali in sprejeli pozitivno mnenje.

MIHA KAPELJ je dejal, da se vse draži, zato predlaga, da se znesek dvigne na 800 eur.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da sklep sovpada s proračunom in mora biti finančno pokrit. Predlaga, da sedaj višino ohranijo in se pri naslednji spremembi pogovorijo o pobudi.

ALOJZ KLEMENČIČ je menil, da je 2. odstavek v 4. členu dvoumno ali nerodno zapisan. To bi lahko razumeli, da posvojitelj lahko da vlogo, ko otrok doseže 15 let. Odlok govori o enem otroku, vendar se lahko rodi več kot eden. Ali morajo roditelji dati za vsakega otroka svojo vlogo? Če je tako, je treba bolj jasno napisati.

KATARINA AMBROŽIČ je pojasnila, da je rok za vložitev vloge 6 mesecev po posvojitvi. Posvojitev se zgodi z odločbo CSD-ja, starost otroka je lahko od 0 do 15 let. Meni, da je to dovolj jasno napisano. Tudi če so imeli starši dvojčke, trojčke.., že do sedaj niso imeli težav, saj so hkrati oddali za vsakega otroka svojo vlogo. O tem jih obveščajo na spletni strani.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da v obrazložiti piše »odda vlogo v roku 6 mesecev od posvojitve, vendar najkasneje do otrokovega 15. leta starosti«.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da bi bilo smiselno, da bi v obrazložitvi navedli enako, kot v odloku.

ALOJZ KLEMENČIČ je menil, da bi se lahko nekdo, ki bi zamudil 6 mesečni rok, skliceval na to, da ima pravico do 15. leta starosti.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da se obrazložitev lahko popravi, vendar se je ne objavlja.

JOŽKO PREMRN je dejal, da pozdravlja to pomoč za novorojence. Ime odloka bi lahko ostal enak, saj se lahko rodijo v družini ali so posvojeni. Odlok bi se dalo izboljšati oz. ga bolj jasno napisati, ker so noter pomanjkljivosti glede oddaje vloge. Ko je pritožba, v katerem roku jo je treba vložiti, kdaj je denarna pomoč nakazana (npr. v roku 30 dni). Navesti bi morali še, da občinska uprava lahko določi, da se namesto denarnih sredstev nameni pomoč v materialni obliki, če je po mnenju CSD to dobro za otroka. Odlok ni najboljše zapisan.

KATARINA AMBROŽIČ je rekla, da so želeli postopek oz. odlok poenostaviti. Postopa se po splošnem upravnem postopku. Vložnik vidi v sklepu, kdaj se mora pritožiti. Praksa, da bi dali raje materialna pomoč, se ni izkazala. Najbolj so zadovoljni s sredstvi, ker kupijo, kar potrebujejo. Posvojitve postopki so dolgi in večinoma niso novorojenci, zato so naslov odloka spremenili. Logično je, da imajo občine različne odloke. Pri nas so želeli stvari poenostaviti.

JOŽKO PREMRN je citiral, kako bi lahko bil napisan 5. člen: »Pravico do enkratne denarne pomoči uveljavlja upravičenec z vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega odloka. Vlogo upravni organ objavi na uradnih spletnih straneh občine ter je dostopna v sprejemni pisarni občine. Vlogo se lahko vloži v sprejemni pisarni občine, pošlje po pošti ali po elektronski pošti. Vloga je pravočasna, če jo organ prejme ali je oddana s priporočeno poštno pošiljko v roku šestih mesecev od otrokovega rojstva.«

TADEJ BEOČANIN je dejal, da občani ne berejo odloka, ampak pogledajo informacije na spletni strani, kjer je to navedeno (zraven vloge). V praksi to na ta način funkcionira.

ANGEL VIDMAR je rekel, da je odlok v I. obravnavi. Če ima g. Jožko veliko pripomb, pričakuje, da bo v II. obravnavi podal amandmaje.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da je videl njegove predloge kot dobronamerne. Lahko se vse zajame v odlok, vendar ni potrebno.

JOŽKO PREMRN je predlagal, da lahko še enkrat pogledajo oz. jim posreduje svoje pripombe, če se s sprejemanjem odloka ne mudi.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da glede na to, da vsebinsko stvari tečejo oz. tudi ne morejo biti drugače izvajane, ni nujno, da je to v odloku.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o Odloku o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka v I. obravnavi. H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je odlok v I. obravnavi sprejet. Predsedujoči predlagal sprejem sklepa, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi. Če imajo res več pripomb, naj to izrazijo sedaj pri glasovanju.

ZA je glasovalo 17, PROTI 6 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sicer sprejet, vendar je vseeno predlagal glasovanje o odloku v II. obravnavi na naslednji seji.

Sprejme se Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka v I. obravnavi.