Točka zapisnika

Pred prvo točko dnevnega reda

Sejo je vodil Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina.

Prisotni člani sveta: od 26 članov prisotnih 23 članov, opr. Suzana Krašna, Valter Polanc

Ostali prisotni: Mojca R. PLANINC, občinska uprava Zlata ČIBEJ, občinska uprava Katarina AMBROŽIČ, občinska uprava Tina VELIKONJA, občinska uprava Nastja Zadravec, občinska uprava Tinkara LAMPRET FAKUČ, občinska uprava Janez FURLAN, občinska uprava Karmen SLOKAR, občinska uprava Alenka KOBOL ČADEŽ, občinska uprava Eliana HUMAR, občinska uprava Mateja KOKORAVEC, občinska uprava Irena RASPOR, občinska uprava Tomaž PLIBERŠEK, JSS OA Luka JEJČIČ, KSD Ajdovščina Marta KLEMŠE, KSD Ajdovščina Alenka TRATNIK, Primorske novice Karin ZORN, RTV Koper Rosana RIJAVEC, STA Ana Štokelj, Primorski val

Predsedujoči je najprej pozdravil prisotne.

TADEJ BEOČANIN je vprašal, če je kaka pripomba na dnevni red? Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da glasujejo.

H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji sklep:

DNEVNI RED:

  1. Potrditev zapisnikov ter poročil o izvajanju sklepov 27. in 28. redne seje;
  2. Informacije in pobude;
  3. Statut Občine Ajdovščina – I. obravnava;
  4. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina – I. obravnava;
  5. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina – I. obravnava;
  6. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina – I. obravnava;
  7. Odlok o OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce – seznanitev;
  8. Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2021; Cenik komunalnih storitev: oskrbe s pitno vodo, oskrbe s pitno vodo – posebne storitve, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, odvajanja in čiščenja odpadnih voda – posebne storitve, zbiranja komunalnih odpadkov; odvoza odpadnih nagrobnih sveč; Sprejem poslovnega in finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina; Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
  • Mnenje - imenovanje ravnatelja/ice Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina.
Dnevni red (Dnevni red)