Točka zapisnika

2. Informacije in pobude;

MIHA KAPELJ je rekel, da je kar nekaj pritožb glede vožnje z avti po novem Lavričevem trgu. lzdane so bile dovolilnice. Zanima ga, koliko jih je bilo - koliko po poslovnih subjektih oz. koliko na hišo oz. na stanovanje. Ali ima isti poslovni subjekt več dovolilnic?

TADEJ BEOČANIN je rekel, da je izdano veliko število dovolilnic – vsi stanovalci, saj število ni omejeno. Če vozilo izpolnjuje pogoje, se mu dovolilnico da.

ANGEL VIDMAR je predlagal, da se prouči 13. člen odloka o čiščenju odpadnih voda, vezano na hišna črpališča, ki so v lasti objekta. Lastnik je dolžan vzdrževati to črpališče. Na račun tega teče tudi elektrika. Vprašuje oz. prosi, da proučijo, ali je prav, da ljudje, ki imajo to črpališče, plačujejo enak prispevek. Ali so enaki pred zakonom v primerjavi s tistimi občani, ki hišnega črpališča ne potrebujejo oz. kjer teče na prosti pad? Ni prav, da je to v breme posameznega uporabnika. Kdo bo to plačeval, ko bodo zgradili črpališča v zaselku Gorenje, kjer je 30 oz. 40 hiš pod nivojem? Meni, da morajo imeti vsi enake pravice.

ZVONKO VIDMAR je dejal, da v Ajdovščini nimajo urejenih parkirišč za motorje. Če motor parkira na parkirišču za avte, dobi kazen.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da ni kazni. Bodo pa proučili, če bi bilo smiselno urediti taka parkirišča.

ANDREJA ŠKVARČ je rekla, da se mesto širi in jo zanima, če so razmišljali o mini busu, ki bi povezoval vse konce mesta. Starejšim je marsikateri konec mesta nedosegljiv.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da jih ekonomika in potencialne možnosti niso pripeljale do rešitve. Verjame, da bo z izgradnjo novega ZD prelomni trenutek, ko bo ta ureditev nuja, tudi za vasi – cca 3 leta.

UROŠ ŠTOR je rekel, da se v zadnjem času v Ajdovščini pojavljajo pogoste kontrole s strani redarske službe. Ali je to namerno ali slučajno? Ali je res več ljudi oglobljenih v Ajdovščini?

TADEJ BEOČANIN je dejal, da je bila redarska služba pozvana, da učinkovito opravlja nadzor mirujočega prometa na območju celotne občine. Letošnja realizacija do aprila je večja, kot lanska celoletna.

MARJAN VIDMAR je vprašal, kam se bo odvažal material, ki se odkriva pri novogradnji pri Slokarju. Z desne strani se je vozilo v luknjo, za to stran pa so obljubili, da bodo nadzirali. Zanima ga še, ali se načrtno postavi jaške na cesti tako, da jih vozila povozijo. Gume in asfalt pokajo. Če bi jih zamaknili za 1 m na levo, bi se temu izognili.

TADEJ BEOČANIN je odgovoril, da je naročnik tega izkopa občina, izvajalec pa KSD, zato misli, da ne bi smelo biti težav. Glede jaškov bodo vprašali projektanta.

LUKA JEJČIČ je dodal, da so vrhnjo plast odpeljali, večje kosovne odpadke pa zlagajo na kup in jih bodo potem odpeljali na CERO.

JOŽKO PREMRN je prosil, da njegov odgovor glede Stran še dopolnijo. Kdaj se pričakuje prodaja teh zemljišč? Ali je soglasje ta čas pridobljeno?

TADEJ BEOČANIN je povedal, da še ni realizacije, kljub temu, da so že določili datumu. Verjame, da bo to v roku 10 dni. Ko bodo imeli ta osnovni pogoj izpolnjen, bodo oddali vlogo za GD. Po pridobitvi, bodo območje parcelirali in takoj pristopili k prodaji. Verjame, da bodo GD dobili do sredine poletja. V oktobru bi zemljišča lahko ponudili na dražbi.

KAZIMIR ČEBRON je rekel, da se je v času covida pričela anarhija po gozdovih in travnikih, saj je bilo tam odloženih precej odpadkov. Še bolj nerazumljivo pa je, da se ne ločuje na ekoloških otokih. Stanje je veliko slabše, kot je bilo na začetku.

DRAGOTIN ŠTOKELJ je dejal, da so se nanj obrnili zaposleni v OC pri Slokarju, ker večje število tovornjakov po 16. uri tam parkira ter s tem ovirajo promet.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da so o tej tematiki že 2 43x govorili z redarsko službo. Izvedli so nekaj dodatnih ukrepov, vendar pa se stanje ni izboljšalo. Prosili bodo še policijo za dodatno pomoč.

DAVID KOREN je vprašal, kdaj se bodo nadaljevala dela pri mostu čez Lokavšček oz. kakšna je časovnica? Ali je bil ponovni razpis za oddajo stolpa na tržnici uspešen? Predlaga, da se označbo za avtokamp popravi. Turisti namreč vozijo mimo proti Gradišču, na vrhu obračajo, kar je precej nerodno. Predlagal je tudi, da bi k tabli za cono 30 dodali še tablo za slepo ulico. Tudi namesto v Lokavec zavijejo proti Gradišču.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da bo nadaljevanje del letos (priključek na Lokavško cesto ter navezava na Ulico Quiliano), zaključek pa drugo leto. Razpis za stolp je bil ponovno neuspešen. Za avtokamp bodo postavili ustrezno signalizacijo in preučili signalizacijo za slepo ulico.

ADAM RASPOR je dejal, da želi predsednik KS Dolga Poljana pisni odgovor glede smradu iz deponije. Direktor KSD mu je rekel, da bodo zgornje plasti iz bivšega odpada odvažali na CERO. Večkrat je dobil odgovor, da CERO ne služi več odlaganju, ampak samo zbiranju, da se tam odlaga kompost in blato iz komunalne čistilne naprave. Ali komunalna infrastruktura za odvajanje odplak sledi razvoju mesta Ajdovščina? So kapacitete čistilne naprave še vedno dovolj ustrezne? Kako se to planira za naprej?

LUKA JEJČIČ je rekel, da bodo v CERU odpadke prebrali, sortirali in peljali naprej.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da je centralna ČN v določenem delu preobremenjena in potrebuje nadgradnjo. Iskali bodo druge rešitve – nadgradnja ali novogradnja.

JANEZ TRATNIK se je navezal na odgovor glede projekta Holistic. Ni mu jasno, da so se vse kamere pokvarile. Ali tega sistem res ne potrebujejo več, ali je bil projekt samo za to, da dobijo evropska sredstva in se okoristijo. Na Colu bi potrebovali redarje, da večkrat pridejo mimo šole. Pohvalil je, da so izvedli košnjo. Za GRC je vprašal, če so kaj ukrepali glede na njegove trditve. Rad bi videl rezultate tega oz. ali se to najavi pristojnim institucijam. S 1. 7. se prične požarno varovanje. Kako je to zamišljeno, oz. kako se bo matematika izšla? Če bosta šla dva gasilca na teren, bi na postaji morala ostati dva. V zakonu je določeno, da morajo najprej reševati osnovno dejavnost, šele nato pridobitno.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da je sistem Holistic izjemno napreden, res pa je bil deležen okvar. Glede na dosežke in rezultate ga je gotovo smiselno ohraniti. Redarje bodo poslali tudi v vasi. Košnja je bila izvedena glede na vreme in plan dela. Okrog GRC-ja bodo odgovorili. Do nekega ukrepanja ni prišlo in se bodo pozanimali. Pri požarnem varovanja ne gre za varovanje na terenu, ampak za varovanje prek alarmov in so izvozi samo ob intervenciji.

JANEZ TRATNIK je glede na prakso menil, da se bodo senzorji kar precej javljali, zato dvomi, da se bo matematika izšla.

TADEJ BEOČANIN je povedal, da je bil izračun narejen, ostalo je v rokah direktorja GRC-ja, ki bo organiziral stvari, da se bodo matematično, teoretično in praktično izšle.

DEJAN ŠKVARČ je vprašal glede objekta starega hotela na Predmeji. Ali občina še išče investitorja za ureditev hotela ali ima v načrtu kaj drugega?

TADEJ BEOČANIN je povedal, da je objekt v zelo slabem stanju. Preprečili so dostop in predali objekt v nadzor KSD. Še vedno ohranjajo namen za hotel. Ker prednostno iščejo investitorja za hotel v mestu, Predmeja malo stagnira.

BRUNA KASTELIC je rekla, da je bila cesta na Ravne razširjena. Širitev na ovinku so izvajali v živo skalo. Iz tega območja padajo kamni na cestišče in prihaja do naletov. Postaviti bi morali mrežo.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da bodo zadevo preučili.

BOJAN MIKUŠ je dejal, da je na Goriški 17 sedež skoraj vseh političnih strank. Prav bi bilo, da bi tam stalno visela zastava ali vsaj za državne praznike.

ALOJZ KLEMENČIČ se je navezal na projekt Holistic. Tudi v Stomažu je bil kamera odstranjena. Neodgovorno je, da so vse kamere hkrati odstranili oz. da se razmišlja o smiselnosti popravila kamer. Sistem je neoperativen. Ugotovil je, da 3/4 občanov ne ve, da ima Ajdovščina avtokamp. Privat kamp v Gojačah ima tablo 2x2 m. To je sramota za upravljalca, da domačini ne vedo, kje je avtokamp v Ajdovščini. Lastnik večjega posestva nad Lokavcem se je pritožil, da je udarniška brigada na njegovem zemljišču urejala kolesarsko stezo, brez njegove vednosti. Trdili so, da to urejajo s podporo občine. Te zadeve je treba urediti, saj na privatni lastnini ne morejo delati brez dovoljenj. Upa, da ni kršitelj Občina. Stanje je neobvladljivo. Tudi motoristi vozijo skupine Italijanov na Čaven, kjer cel dan obremenjujejo okolje. Kmete je treba zaščititi.

TADEJ BEOČANIN je pojasnil, da so bile kamere odstranjene tam, kjer so se pojavljale težave. Evidentirale so se vse težave, katere bodo uredili z dograditvami. Sistem se ne opušča, ampak se ga nadgrajuje. Naročen je bil priklop na optično omrežje, saj zaradi velike količine podatkov prenos ni dobro tekel. Odločilo se je, da bo sistem ponovno vzpostavljen z dograditvami, ki so potrebne za njegovo nemoteno delovanje.

JANEZ FURLAN je dejal, da je bil mogoče njegov odgovor slabo razumljen. Nikjer ni bilo napisano, da bodo zadevo opustili. Skušali so odgovoriti, kdo bo kril strošek. Če gre na primer za popravilo kamere, v katero je udarila strela, bo strošek krila zavarovalnica. V kolikor pa gre za tekoče, redno vzdrževanje, bo stroške kril upravljalec. V primeru nadgradnje se bodo dogovorili ali bo stroške kril upravljalec ali Občina. Nikjer ni bil izražen dvom v to, ali se bo kamere popravilo ali ne.

TADEJ BEOČANIN je glede označitve avtokampa dejal, da bodo zadolžili upravljalca. Občina si prizadeva urediti gorsko kolesarstvo in ustrezne pogoje za to športno in turistično dejavnost. Vodijo kompleksne projekte in deloma že urejajo pravno formalna razmerja z lastniki zemljišč, kjer kolesarske enoslednice potekajo. Začeli so na območju ŠP Pale in severno od njih. Lastniki v Stomažu niso še bili kontaktirani. Urejajo se vsa potrebna soglasja, da uredijo prečenje teh poti s cestami in tako naprej z ustreznimi označitvami in drugimi ukrepi na cestiščih, da ne bo prihajalo do nesreč. Nikakor pa ni občina nikomur rekla, da lahko delajo poti kjerkoli želijo. S klubi imajo jasno dogovorjene zadeve, kateri traili so – za vse tekme imajo soglasja vseh lastnikov. Ne verjame, da je šlo za neko zelo organizirano zgodbo, kajti v tem primeru bi klubi predhodno pristopili do lastnikov. V takih primerih je odločitev lastnika, ali bo ukrepal ali ne, na to občina nima vpliva. Urejajo in legalizirajo se traili za gorsko kolesarjenje, kar izključuje vožnjo z motorji. Tega po naših območjih ne podpirajo in zaenkrat ne želijo vzpostavljati pogojev za to dejavnost. Kot občina želijo, da v roku nekaj let vse te poti, ki so vzpostavljene, tudi legalizirajo – sklepale se bodo služnosti ali odkupi zemljišč. Ko bo vse to urejeno, se bo določil tudi upravljalec, ki bo skrbel za njihovo varnost, uporabo in nadzor, kar vključuje tudi vsa potrebna nadomestila, ki jih bodo kolesarji plačali. Podpore Občine, da gre kdorkoli kamorkoli kopat, nima nobeden.

MITJA TRIPKOVIĆ je predlagal ustanovitev delavne skupine, ki bi izdelala študijo in projekt za občinski sadovnjak. Vsa avtohtona sadna drevesa bi uredili v celoto. Ne bi bilo drago, učinki pa pozitivni. S tem bi negovali naravno dediščino. Zbrali bi avtohtone vrste iz Vipavske doline, jih precepili in na enem mestu zasadili kot arboretum sadnega drevja. Zanimivo bi bilo za naše otroke v smislu spoznavanja sadnih vrst in negovanja drevja kot tudi za ekskurzije iz cele Slovenije. To bi bila turistična zanimivost, kašno avtohtono drevo še raste kje.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da se mu zdi pobuda smiselna. V sklopu prejete donacije se načrtuje hortikulturna ureditev, tako da se bo lahko v ta sklop umestila tudi ta zadeva.

ANGEL VIDMAR je dejal, da so enoslednice velik problem in se zato ne sme odlašati z ureditvijo. Na plazu Slano blato so kar na počez začeli urejati poti. Ko se ene naveličajo, grejo drugam. Te stvari tako ne morejo naprej. Naj redarji hodijo kaznovat tiste kolesarje. Pa tudi predstavnike klubov lahko vprašajo, zakaj vozijo s kombiji kolesarje na Predmejo.