Točka zapisnika

3.      Statut Občine Ajdovščina

ZLATA ČIBEJ je podala uvodno obrazložitev. TADEJ BEOČANIN je povedal, da se doda samo besedica »katerega«. Trenutno veljaven statut v nekaterih delih velja do konstitutivne seje po prvih redni lokalnih volitvah, vse ostalo pa 8 dan po objavi v UL. NINA ŠTRANCAR je povedala, da so na komisiji sprejeli pozitivno mnenje in občinskemu svetu predlagajo, da status sprejme.

BRUNA KASTELIC je predlagala, da bi v 18. členu v zadnjih dveh alinejah dodali: da se imenuje predstavnike občine v drugih pravnih osebah »katerih ustanoviteljica je Občina Ajdovščina«.

ZLATA ČIBEJ je rekla, da je ta dikcija na splošno. Drugi predpisi določajo pravico dajati soglasja in mnenja. Če bi to dodali, bi morali dodati še, v katerih primerih ima občina pristojnost. Za direktorja DSO se daje predhodno soglasje, pa občina ni ustanoviteljica itd. Lahko bi torej dodajali celoto ali samo »v skladu s predpisi«, ali pa nič.

TADEJ BEOČANIN je menil, da ni treba dodajati, ker je to urejeno z drugimi predpisi.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je pričakoval, da ga bodo obvestili, kako bodo rešili tista dva člena, na katera je dal pripombe, in to pred sejo. V 8. odstavku 9. člena je treba nekaj popraviti. Treba je spoštovati uradno ime državnega praznika »vrnitev primorske k matični domovini«, ne več priključitev. 111. člen je zelo inovativen. V 1. odstavku sporočajo, da statut ne velja več, vendar uporabljamo še člene te in te. Pravno bi bilo boljše, da bi te člene uvrstili v sedanji statut in napisali, da ga uporabljamo samo do konstituiranje novega OS.

ZLATA ČIBEJ je povedala, da se takšen način običajno uporablja pri zakonih. Statut se mora uveljaviti z objavo oz. v določenem roku po objavi. Ne more se vezati veljavnosti statuta na nedoločen datum, na primer prvo konstitutivno sejo. Če je predpisana veljavnost v roku 8 dni po objavi, bo datum začetka veljavnosti novega statuta natančno znan. Na ta način se to zagato reši, da se tem členom tako podaljša veljavnost do takrat, čeprav statut ne velja več. Takšna je običajna praksa.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da bi bila alternativa temu samo podvajanje členov. Če bi v prvi člen zapisali, da ima odbor 5 članov, in nato v naslednji člen, sedaj ima odbor pa 7 članov, bi morali zapisati v končnih in prehodnih določbah, v katerem časovnem obdobju se uporablja kateri od prej omenjenih členov. To bi bila alternativa, vendar bi imel tak statut podvojene člene. Ker so 5 mesecev pred lokalnimi volitvami, meni, da je boljša predlagana oblika, ker je to čistopis in kot takšen je bolj berljiv in uporaben. Običajno se prehodnih in končnih določb ne bere, zato bi marsikdo to napačno interpretiral. Če bi kdo želel ugotoviti, koliko članov imajo odbori, bi bral prvi člen, ki bi imel ta podatek, in bi s tem prevzel napačno število. Opravičil se je g. Klemenčiču, da mu ni odgovoril, vendar je šele danes ob 15.20 govoril z Zlato.

MIHA KAPELJ je povzel 9. odstavek 9. člena in predlagal, da se izbriše naštevanje »zaslužnim občanom, organizacijam in drugim«, saj je to verjetno že določeno z drugim predpisom.

TADEJ BEOČANIN je potrdil predlog, da se črta »zaslužnim občanom, organizacijam in drugim«.

TADEJ BEOČANIN je predlagal, da se statut sprejme s tremi predlaganimi popravki:

  • v 8. odstavku 9. člena se beseda »priključitev« zamenja z »vrnitev«,

  • v 9. odstavku 9. člena se črta »zaslužnim občanom, organizacijam in drugim«,

  • v 110. členu se pred »peta alineja« doda beseda »katerega«.

    Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o statutu s predlaganimi popravki v I. obravnavi. H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je statut v I. obravnavi sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu, da se izvede II. obravnava statuta v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o statutu v II. obravnavi.

ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Statut Občine Ajdovščina v II. obravnavi sprejet. Čestital je novoustanovljeni KS.

Statut Občine Ajdovščina (I. obravnava)
Statut Občine Ajdovščina (sklep)
Statut Občine Ajdovščina (II. obravnava)