Točka zapisnika

4.      Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina

ZLATA ČIBEJ je podala uvodno obrazložitev. NINA ŠTRANCAR je povedala, da so na komisiji predlagali spremembo, in sicer, da se zaradi večje jasnosti besedila, v prvem stavku 7. odstavka 123. člena črta besedilo »vsaj deloma ali v celoti«. V ostalem delu je besedilo ustrezno, zato občinskemu svetu predlagajo, da poslovnik sprejme s predlagano spremembo.

JOŽKO PREMRN je dejal, da je vesel, da se sprejema nov poslovnik, predvsem zaradi uvedbe proporcionalne zastopanosti svetniških skupin oz. strank v odborih. To je velik korak za občinsko politiko in sodelovanje v prihodnosti. Zahvaljuje se županu in vsem svetniškim skupinam, da so zmogli to moč, znanje in pogum, saj bo sprememba pripomogla k lažjemu in bolj produktivnemu delu tudi v prihodnosti.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal  glasovanje o poslovniku s popravkom v I. obravnavi.
H glasovanju se je prijavilo  24 svetnikov.  ZA je glasovalo  24 svetnikov.  Predsedujoči je ugotovil, da je statut v I. obravnavi      sprejet.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu, da se izvede II. obravnava poslovnika v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi. ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet. Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o poslovniku v II. obravnavi.

 ZA je glasovalo  24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina v II. obravnavi   sprejet.
Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina (I. obravnava)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina (sklep)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina (II. obravnava)