Točka zapisnika

8.      Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2021

LUKA JEJČIČ je podal uvodno obrazložitev. KATJA MUŽINA je povedala, da na odboru za finance in odboru za gospodarstvo niso imeli pripomb in predlagajo občinskemu svetu, da se seznani.

IVAN KRAŠNA je rekel, da med navedbami analize vodovodnih sistemov ni budanjskega vodovoda. Julija lani je svet KS Budanje posredoval Občini Ajdovščina in Občini Vipava ter komunali dopis z odprtimi vprašanji in niso prejeli odgovora. Predlaga, da bi se sestali in se pogovorili, katere stvari je možno izvesti, katere ne.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da se bodo dogovorili z Občino Vipava.

LUKA JEJČIČ je rekel, da je analiza sigurno bila narejena, saj so imeli poostren nadzor zaradi epidemije tularemija. Zgleda, da je samo izpadel pri navajanju in je napaka v poročilu.

BRUNA KASTELIC je rekla, da so danes v gradivu predvidene nove cene za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ter tudi za omrežnino. Iz elaborata izhaja, s kakimi težavami se srečuje centralna čistilna naprava. Povečan obseg je v največji meri zaradi industrije, kar povzroča različne okvare in posledično izpade delovanja. Blato vsebuje preveč vode. Zanima jo, če imajo predvidene rešitve? Pred kratkim so na občinskem svetu sklepali o odvozu blata v Ljubljano. Kako je s tem? Upa, da ne bo prišlo do kakega izliva v Hubelj. Stroški pa se bodo sigurno odrazili na položnicah občanov.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da je njena ugotovitev pravilna. Dodatni stroški, ki nastajajo, ne bremenijo položnic. Za reševanje so najemali dodatno opremo. Drugo je povečevanje splošnih stroškov (energenti in stroški dela), ki pa bremenijo položnice. Za iskanje najboljše rešitve so naročili analizo več variant: dograditev, nadgradnja oziroma tudi izgradnja popolnoma nove čistilne naprave. Za pokritje najnujnejših potreb so pred mesecem dni oddali vlogo za pridobitev evropskih sredstev za dodatno centrifugo. Verjame, da bo prijava uspešna in bo sledila izvedba v naslednjem letu. Ukrepanje je res nujno, vendar je potrebno najprej dobiti najustreznejšo rešitev. Ajdovsko gospodarstvo terja kompleksno rešitev. Najprej bodo zahtevali, da se predčiščenje opravi v okviru firm. Upa, da bodo v pol leta imeli rešitev. Svetniki se morajo zavedati, da bo šlo za izjemno velike stroške, ki bodo bremenili tudi proračun. Pridobivanje evropskih sredstev za ta namen je zaenkrat še pod vprašajem, ker finančna perspektiva temu ni naklonjena.

ANGEL VIDMAR je vprašal, kako sodelujejo z upravno enoto glede pridobivanja podatkov o številu prebivalcev na hišni številki. V Lokavcu imajo v dveh hišah prijavljenih 30 prebivalcev. Ti niti ne ločujejo odpadkov. Zanima ga, kako jim obračunavajo stroške?

LUKA JEJČIČ je odgovoril, da podatke pridobivajo iz centralnega registra prebivalstva. Omenjeni primer so prijavili policiji. Stanodajalec se je prišel pritožit, da mu ne smejo izstavljati računa za toliko ljudi, ker so samo fiktivno prijavljeni, vendar so striktni in obračunavajo. Zaradi varovanja osebnih podatkov lahko ugotovijo samo število prijavljenih oseb, ne pa, kdo te osebe so.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal da so se s ČN že velikokrat ubadali in sprejeli določene sklepe o investiciji v tej enoti. Nekatere investicije so ustavljene ali nedokončane. ČN je amortizirana in amortizacija je zelo majhna, kar je napaka. Potrebno bi jo bilo na novo oceniti in določiti, kar lahko naredi lastnik. Na spletni strani komunale je že nekaj let opozorilo, da je voda v nekaj vaških vodovodih oporečna. Na podlagi česa obveščajo, če vzdrževanje ni v njihovi pristojnosti? Ali res ne znajo povedati, kaj je treba tam narediti, da bi bila voda pitna? To je ena ključnih nalog občine – zagotavljati pitno vodo. Opozorilo se stalno podaljšuje, brez sleherne odgovornosti. Ko so pred letom obravnavali delovanje komunale, so govorili, da je potrebno pravilno razdeliti stroške pri čiščenju odpadnih voda med stroški prebivalstva in stroški posebnih dejavnosti. Nekaj časa so razliko tolerirali zaradi krize. To še vedno ni rešeno, saj naj bi bil delež čiščenja odpadnih voda iz posebnih dejavnosti 70–80 %. Vsako leto je bil zanimiv podatek, koliko neplačnikov imajo in kaj to pomeni za njihovo delovanje.

LUKA JEJČIČ je povedal, da imajo trenutno s ČN velike težave, ker jim je zabilo melišče. To se do sedaj še ni zgodilo. Materiali, ki bi morali na melišču gniti, ne gnijejo. Blato je preredko, zato so ga morali začasno skladiščiti v CERU. Sedaj bodo pobirali z vrha, kar bo suho. Ko so spraznili sistem, niso dosegali temperatur na vhodu in so pripeljali grelec na nafto. Preša, kadar dela, ima kapaciteto 15 t, sedaj je samo 5 t, sušina ima 90 % vode. Blato so peljali tudi v NG in Domžale. To se je zgodilo ravno v višku sezone, sladoled proizvajajo že od februarja, sadje pa sedaj. Težave so velike. Imajo določene vodne vire v upravljanju, določene pa v skrbništvu, kar jih obvezuje, da morajo obveščati javnost. Neplačniki vedno so, niso pa poseben problem. Najprej se izdajo opomini, potem pa se gre v izterjavo.

TADEJ BEOČANIN je rekel, da skušajo zagotavljati zadostne vire vode. Letos se izvaja gradnja od Cola do Hrušice oz. se bodo dela začela tudi v Stomažu. Gre za velika vlaganja. Cilj pa je to zagotavljati skozi javne sisteme. Naš predlog je, da se vaški vodovodi predajo v upravljanje KSD in bo voda neoporečna.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel da že 8 let 3000 ljudi nima pitne vode. To je treba rešiti na nek način. Financirajo se druge stvari, ni pa denarja za čisto vodo za občane. Tukaj je problem imeti voljo. V Stomažu nihče ne prekuhava vode, ampak jo vsi pijejo. Nihče ne bo nosil odgovornosti, če bi se kaj zgodilo. Ker niso menjali UV žarnice, je problem. To morajo spremeniti, drugače bo zahteval točko na dnevnem redu samo za to.

TADEJ BEOČANIN je dejal, da vlaganj v vodooskrbno ni malo, na skupni rabi gre za izjemno velike stroške. Kjer so lastniki prenesli lastništvo na občino, KSD naredi vse, da je voda ustrezna.

LUKA JEJČIČ je dodal, da imajo tudi drugačne probleme. Kjer so včasih imeli vaške vodovode, se posamezniki nočejo priklopiti na javni vodovod. To morajo urejati z inšpekcijo, ker drugače ne gre. Pripeljati je treba pitno vodo, potem pa stroškov ne plačajo.

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da se to ne tiče izpostavljenega problema. Težave so bile in bodo. V Stomažu ljudje pijejo umazano vodo, občina pa si kot Pilat umiva roke. Če je treba zamenjati UV žarnico, to ni velik strošek, saj je sistem že urejen.

TADEJ BEOČANIN je ponovil, da vodovod ni občinska last in zato ne smejo vlagati javnih sredstev. Če sistemsko ne želijo zadeve urediti, to potem ni v njihovi pristojnosti. Lastniki se morajo odločiti in predati v lastništvo občini – od takrat dalje lahko Občina vlaga v vodovod. Ko bo zgrajeno javno omrežje, bodo dobili način, da se jim vaški vodovod preda nazaj.

ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je vse v redu, ko se gre za vložek 50.000,00 € v ribiško družino.

TADEJ BEOČANIN je ponovno poudaril, da je Občina čisto vsakemu, ki se je nanjo obrnil v zvezi z nakupom žarnice, tudi zagotovila pomoč.

ANGEL VIDMAR je rekel, da je na pogrebni dejavnosti 52.000,00 € plusa. Že zadnjič je bi kritičen, ker so nekatere njegove pobude vključevale tudi vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, saj so nekatere potrebne temeljite obnove. Ena takšnih, ki je res v katastrofalnem stanju, je na Otlici. Zanimalo ga je, zakaj je stanje takšno, če ima KSD tukaj višek. Škoda je, da sredstva ostajajo.

LUKA JEJČIČ je povedal, da mora KSD opravljati vzdrževalna dela (vzdrževanje zidov, košnja ...), ne smejo pa vlagati v investicijo (fasada, streha …). KSD ni lastnik infrastrukture.

TADEJ BEOČANIN je dodal, da je bilo v štirih letih vloženih 7,5 milijonov € v vodooskrbo.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal  glasovanje o  naslednjem sklepu:

»Občinski svet Občine Ajdovščina se seznanil z letnim poročilom Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2021.« H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2021 (seznanitev)